Przeprowadzanie badania gruntu

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy zawsze ocenić, czy inwestycja może być wykonana na danym gruncie. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań, którymi zajmują się specjaliści z szeroką wiedzą z dziedziny geologii inżynierskiej.

Badanie gruntu do celów różnej działalności

badanie gruntówDla potrzeb działalności człowieka badanie gruntu powinno obejmować etapy, takie jak: rozpoznanie podłoża, warunków hydrograficznych oraz rozpoznanie procesów geodynamicznych, ustalanie warunków posadowienia oraz ocena możliwości tych posadowień. W razie potrzeby należy uwzględnić także projektowanie metod wzmacniania podłoża poprzez budowę zapór ziemnych lub wałów. Przyjrzyjmy się po kolei każdemu z wymienionych etapów. Rozpoznanie podłoża pozwala na określenie rodzaju gruntu oraz jego warstw, a także ustalenie sposobów ich zalegania – uwzględnia się wówczas tektonikę oraz kras. Podczas tego etapu określany jest także wiek i geneza danego gruntu. Podczas rozpoznania warunków hydrograficznych zyskujemy informacje na temat ilości, rodzaju i głębokości występowania warstw wodonośnych, a także możemy określić parametry tych warstw, takie jak przepuszczalność, kierunek spływu czy wahania zwierciadła. Badanie pozwala również wskazać zasięg terenów zalewowych. Badając procesy geodynamiczne, sprawdzamy, na jakim etapie jest erozja materiału gruntowego oraz czy podlega on ługowaniu, sufozji, cementacji czy pęcznieniu.

badanie gruntuMożemy określić także ruchy masowe gruntów oraz występowanie procesów termicznych, takich jak przemarzanie gruntu. Podczas badań opisujemy również sztuczne deformacje terenu – liczbę występujących wykopów, nasypów czy skarp. W przypadku, gdy na badanym terenie znajduje się już jakaś budowla, należy przeprowadzić badanie warunków posadowienia. W tym celu wykonuje się odkrywki fundamentów, dzięki którym zyskujemy informacje odnoszące się do głębokości posadowienia budynku oraz do wykształcenia podłoża znajdującego się bezpośrednio pod fundamentem. Podczas tego etapu, w razie potrzeby, projektuje się odwodnienia budowlane lub bariery i ekrany uszczelniające. Podczas badań gruntu konieczne jest oczywiście pobranie próbek – aby jak najlepiej oddawać one prawdziwe cechy gruntu, powinny posiadać nienaruszoną strukturę.

Specjalne próbniki wciskane należy przechowywać w cylindrach i starannie zabezpieczać przed negatywnym działaniem czynników środowiskowych – przed przemarzaniem, wysychaniem, jak i przed odkształcaniem. Próbki najwyższej klasy posiadają niezmienione właściwości uziarnienia, gęstości gruntu, jego wilgotności i ściśliwości, ponadto możliwe jest określenie kolejności warstw oraz ich granic.